Definities

"Klant": De tegenpartij van een handelsrelatie met MOSA-FREIN die niet kwalificeert als professional.

"Bevestiging van de order": De bevestiging van de bestelling wordt uitdrukkelijk en uitsluitend aangegeven door een e-mail die door MOSA-FREIN wordt gegenereerd en naar het e-mailadres door de klant opgegeven wordt gestuurd.

"Product": Een van de producten die in de winkel of op de website van MOSA-FREIN te koop zijn.

 

Artikel 1 - Doel

Deze algemene voorwaarden omvatten de gebruiksvoorwaarden van de website van MOSA-FREIN.

(www.mosa-frein.be) evenals de algemene voorwaarden voor de verkoop van de Producten aan de Klant via de website van MOSA-FREIN (hierna "de Voorwaarden").

 

Voorafgaand aan het gebruik van de website van MOSA-FREIN dient de Klant deze Voorwaarden zorgvuldig te lezen. Door het gebruik van de website van MOSA-FREIN of door het bestellen van Producten op de website van MOSA-FREIN, aanvaardt de Klant, tenzij hij het tegendeel bewijst, dat hij gebonden is aan deze Voorwaarden.

 

MOSA-FREIN is te allen tijde gerechtigd deze Voorwaarden te wijzigen. De toepasselijke voorwaarden zijn die welke van kracht zijn op het moment van het gebruik van deze website of van het sluiten van de Overeenkomst.

 

Artikel 2 - Handelsnaam – Contactgegevens

De verkoop van de Producten via de website van MOSA-FREIN gebeurt onder de handelsnaam MOSA-FREIN door de naamloze vennootschap MOSA-FREIN SPRL waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 5002 NAMUR (België), Waterloosesteenweg 490, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0426.848.696.

 

De Klant kan contact opnemen met MOSA-FREIN via het hierboven vermelde adres of via het contactformulier dat beschikbaar is op de website van MOSA-FREIN of via het volgende e-mailadres: mail@MOSA-FREIN.be of per telefoon +32 81 73 32 73.

Artikel 3 - Contractsluiting

De informatie die beschikbaar is op de website van MOSA-FREIN vormt in geen geval een bindend aanbod van de daarin gepresenteerde Producten.

 

Zolang MOSA-FREIN niet aan de Klant heeft bevestigd dat zijn bestelling is aanvaard, kan bijgevolg geen enkel Contract als rechtsgeldig worden beschouwd.

 

Zodra het online bestelproces op de website van MOSA-FREIN met succes door de Klant is afgerond, behoudt MOSA-FREIN zich het recht voor om de genoemde bestelling te aanvaarden of te weigeren. De goedkeuring van de bestelling door MOSA-FREIN en de daaropvolgende afsluiting van het contract kunnen alleen worden afgetrokken van de verzending van de bevestiging van de bestelling aan de Klant op het e-mailadres dat hij/zij bij de bestelling van het Product heeft opgegeven.

 

Artikel 4 - Beschikbaarheid van de producten

Alle bestellingen van Producten worden voorgelegd aan de beschikbaarheid van deze Producten.

Artikel 5 - Prijs - Betaling

De prijzen zijn in euro's, inclusief BTW.

 

De prijzen zijn die welke op de website van MOSA-FREIN staan vermeld, behalve in geval van een kennelijke fout.

Indien MOSA-FREIN een fout ontdekt in de prijs van één of meerdere bestelde Producten, zal MOSA-FREIN de Klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen en aanbieden om zijn bestelling tegen de juiste prijs te bevestigen of te annuleren. Indien MOSA-FREIN geen antwoord van de Klant kan krijgen op het hem aangeboden alternatief binnen acht dagen (zijn dit werkdagen of kalenderdagen?), zal MOSA-FREIN de bestelling annuleren en de betaalde bedragen terugbetalen.

 

De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze worden behandeld in artikel 6.

 

De prijzen zijn in principe (gevaarlijke termijn, ik zou het verwijderen) niet herzienbaar. MOSA-FREIN kan echter wel prijsverhogingen van de leverancier doorberekenen die zich hebben voorgedaan tussen de bestelling en de levering, evenals de wijziging van het BTW-tarief of eventuele nieuwe belastingen die vóór de leveringsdatum van kracht zouden worden.   

 

De betalingsmodaliteiten staan vermeld op de website van MOSA-FREIN en zijn beschikbaar via deze link https://b2c.mosa-frein.be/nl/content/5-veilige-betaling

 

Artikel 6 - Levering

Na bevestiging van de bestelling en onder voorbehoud van volledige betaling van de prijs en de kosten, zal MOSA-FREIN het (de) Product(en) naar de Klant verzenden op het leveringsadres dat hij/zij in de bestelling heeft aangegeven, binnen een termijn van drie werkdagen.

 

MOSA-FREIN biedt verschillende leveringsmodaliteiten aan die onderworpen zijn aan de tarieven die van toepassing zijn bij het afsluiten van het Contract. De betalingsmodaliteiten en hun respectieve tarieven zijn beschikbaar op de website van MOSA-FREIN via deze link https://b2c.mosa-frein.be/nl/content/1-levering

 

Indien een bestelling in meerdere termijnen zou worden geleverd wegens de onbeschikbaarheid van bepaalde Producten, zullen de leveringskosten slechts één keer aan de Klant worden aangerekend.

Ongeacht de beschikkingen die van toepassing zijn op de beschikbaarheid van de Producten en op overmacht, zal MOSA-FREIN alles in het werk stellen om de bestelling van het (de) betrokken Product(en) uit te voeren in elke Bevestiging van de bestelling vóór de in deze bestelling aangegeven leveringsdatum of, indien er geen leveringsdatum is aangegeven, binnen de geschatte vertraging die bij de keuze van de leveringswijze is aangegeven en in elk geval binnen een vertraging van maximaal dertig dagen vanaf de bevestigingdatum van de bestelling.

Indien MOSA-FREIN om welke reden dan ook niet in staat is de leveringsdatum te halen, zal MOSA-FREIN de Klant zo snel mogelijk informeren en hem voorstellen om ofwel de uitvoering van het Contract voort te zetten met een nieuwe leveringsdatum, ofwel het Contract op te zeggen en alle door de Klant betaalde bedragen terug te betalen.

De levering wordt geacht te zijn uitgevoerd of de bestelling wordt geacht te zijn geleverd op het moment dat de Klant of een door hem aangewezen derde fysiek in het bezit is van het (de) Product(en), hetgeen tot uiting komt in de ondertekening van de ontvangstbevestiging van de bestelling op het overeengekomen leveringsadres.

 

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

De verkochte producten blijven MOSA-FREIN's eigendom tot de volledige betaling van de prijs en de leveringskosten.

 

Artikel 8 - Risico-overdracht

De risico's verbonden aan de Producten gaan over op de Klant wanneer deze of een door hem aangewezen derde, anders dan de vervoerder, de Producten fysiek in bezit neemt.

 

Artikel 9 - Herroepingsrecht

- Wettelijk herroepingsrecht

 

De Klant beschikt over het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen het gesloten Contract op te zeggen.

De vertraging vervalt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het verkochte Product fysiek in bezit neemt. Indien het contract betrekking heeft op meerdere Producten die via één enkele bestelling zijn besteld en deze Producten afzonderlijk worden geleverd, vervalt de herroepingstermijn 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste Product fysiek in ontvangst neemt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant MOSA-FREIN in kennis stellen van zijn beslissing om het Contract op te zeggen via een ondubbelzinnige verklaring, bijvoorbeeld per telefoon, per post, per fax of per e-mail) of door gebruik te maken van het herroepingsformulier dat als bijlage bij deze Voorwaarden is gevoegd.

Om het herroepingsrecht te respecteren, draagt de Klant zijn verklaring betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht over vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen.

 

- Gevolgen van de herroeping

In geval van herroeping zullen wij alle betalingen van de Klant, inclusief de leveringskosten, terugbetalen (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat de Klant, indien van toepassing, een andere dan de standaard aangeboden minder dure leveringsmethode heeft gekozen) zonder buitensporige vertraging en in elk geval ten laatste 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop MOSA-FREIN op de hoogte werd gebracht van de beslissing van de Klant om zich terug te trekken. MOSA-FREIN zal overgaan tot de terugbetaling door gebruik te maken van dezelfde betalingsmodaliteit als die welke door de Klant voor de eerste transactie is gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Deze terugbetaling brengt in ieder geval geen kosten met zich mee voor de Klant. 

MOSA-FREIN behoudt zich het recht voor om van de terugbetaling af te wijken tot de ontvangst van het (de) Product(en) of tot de Klant het bewijs levert van de verzending van het (de) Product(en), waarbij de referentiedatum die van het eerste van deze feiten is.

De Klant moet het (de) Product(en) onverwijld en in elk geval uiterlijk 14 kalenderdagen na de mededeling van zijn beslissing om zich terug te trekken, naar MOSA-FREIN sturen of teruggeven op het in artikel 2 vermelde adres. Deze termijn wordt geacht te zijn gerespecteerd indien het Product wordt teruggestuurd vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen.

De directe kosten van de terugzending zijn ten laste van de Klant.

De Klant heeft geen recht op enige terugbetaling indien het geleverde Product werd gebruikt, indien het niet in dezelfde omstandigheden is als bij de levering of indien het beschadigd is. De klant heeft recht op terugbetaling indien de waardevermindering van het product het gevolg is van noodzakelijke manipulaties om de aard, de kwaliteit en de werking van dit product te waarborgen.

MOSA-FREIN nodigt de Klant uit om de Producten in hun oorspronkelijke verpakking terug te sturen, alsook om zich aan te sluiten bij elk document dat de Producten vergezelt en bij de levering van de bestelling te voegen.

 

- Uitzondering op het herroepingsrecht

Desalniettemin heeft de klant geen recht om zich terug te trekken indien het contract betrekking heeft op de goederen die zijn vervaardigd volgens zijn eigen specifieke kenmerken of in hoge mate zijn aangepast.

 

Artikel 10 - Garantie voor consumptiegoederen

Volgens de artikelen 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek is MOSA-FREIN aansprakelijk voor elk fabricagefout dat zou bestaan bij de levering van het Product en dat zich zou voordoen binnen een termijn van twee jaar vanaf de genoemde levering. 

 

Het gebrek wordt geacht niet te bestaan indien de Klant op het moment van het sluiten van het contract op de hoogte was van het fabricagefout of dit redelijkerwijs niet kon negeren of indien het fabricagefout aan de Klant is toe te schrijven.

 

Overeengekomen wordt dat de Klant een fabricagefout schriftelijk dient te melden binnen een termijn van maximaal twee maanden vanaf de dag waarop het gebrek is geconstateerd. Het niet nakomen van deze verplichting leidt tot het verlies van de rechten van de Klant wegens gebrek aan overeenstemming.

 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

Tenzij uitdrukkelijk bepaald in deze Voorwaarden, is de aansprakelijkheid van MOSA-FREIN met betrekking tot een via de website van MOSA-FREIN gesloten Contract strikt beperkt tot de prijs van de Producten die het voorwerp van het Contract uitmaken. 

Bovendien kan MOSA-FREIN niet aansprakelijk worden gesteld voor de volgende motieven: verlies van kans, verlies van inkomsten of contracten, verlies van gegevens en tijdverlies.

 

Ondanks de hoogste waakzaamheid zal MOSA-FREIN de juistheid en de veiligheid van de via deze website overgedragen of verkregen informatie niet garanderen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

Niettegenstaande het feit dat de aansprakelijkheid van MOSA-FREIN niet onderworpen is aan enige uitsluiting of beperking in de volgende gevallen: (i) het overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door de nalatigheid van MOSA-FREIN; (ii) de opzettelijke verkeerde voorstelling van zaken; of (iii) in alle gevallen waarin een beperking of de aansprakelijkheid van MOSA-FREIN illusoir of oneigenlijk zou zijn.

 

MOSA-FREIN wijst alle aansprakelijkheid af in geval van verlies of probleem als gevolg van een virus of enige andere technologische schade aan uw computerapparatuur en uw gegevens als gevolg van het gebruik van de website van MOSA-FREIN of als gevolg van het downloaden van bestanden die MOSA-FREIN u heeft gestuurd.

Artikel 12 - Overmacht

MOSA-FREIN is niet aansprakelijk voor de niet-uitvoering of de vertraging in de uitvoering van een van de verplichtingen van MOSA-FREIN wanneer deze niet-uitvoering voortvloeit uit een geval van overmacht in de zin die haar door de Belgische rechtbanken wordt toegeschreven, met inbegrip van epidemieën en pandemieën, waaronder het Coronavirus of daarmee gelijkgestelde quarantaines. 

In geval van overmacht worden de contractuele verplichtingen van MOSA-FREIN opgeschort gedurende de gehele duur van de overmacht en wordt de uitvoeringstermijn van MOSA-FREIN, indien van toepassing, verlengd met een vertraging die gelijk is aan de duur van de overmacht. Indien de overmacht leidt tot een definitieve onmogelijkheid om de contractuele verplichtingen van MOSA-FREIN uit te voeren, worden wij hiervan ontheven.

 

Artikel 13 - Intellectuele eigendomsrechten

De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van de website van MOSA-FREIN het exclusieve eigendom van MOSA-FREIN blijft of van de personen van wie MOSA-FREIN een licentie heeft. De Klant kan dus in geen geval gebruik maken van de rechten zonder dat het hem uitdrukkelijk en voorafgaandelijk is toegestaan deze te gebruiken. De Klant kan echter wel gebruik maken van de website van MOSA-FREIN voor zover dat nodig is om een kopie van de informatie met betrekking tot de Overeenkomst en zijn/haar persoonlijke gegevens te bewaren.

 

Artikel 14 - Communicatie

Elke mededeling aan de Klant wordt geacht correct te zijn uitgevoerd indien deze is gericht aan het door de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst aangegeven e-mail- of postadres. 

 

Artikel 15 - Bescherming van persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de Klant en, indien van toepassing, van zijn of haar natuurlijke persoonsvertegenwoordiger, zijn onderworpen aan de registratie in de database van MOSA-FREIN en in papieren vorm. De verantwoordelijke voor de verwerking en de Personal Data Management Officer is MOSA-FREIN SRL e-mail : mail@mosa-frein.be

 

De persoonlijke gegevens die MOSA-FREIN verzamelt zijn de volgende: uw geslacht, uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens en afleveradres.

 

Uw gegevens worden verzameld op de volgende wettelijke grond: uw toestemming, in uitvoering van de contractuele relatie tussen u en MOSA-FREIN, zodat MOSA-FREIN haar wettelijke verplichtingen nakomt of een legitiem belang nastreeft.

 

De verwerking van uw gegevens door MOSA-FREIN heeft als doel ons in staat te stellen de contractuele verplichtingen van MOSA-FREIN na te komen, u te informeren over de diensten van MOSA-FREIN, voor direct marketing doeleinden en voor statistische doeleinden. De ontvangers van de gegevens zijn uitsluitend de medewerkers van MOSA-FREIN en eventuele onderaannemers of MOSA-FREIN. De verzamelde gegevens worden opgeslagen voor de duur die nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en dat is drie jaar vanaf het burgerlijke jaar waarin het laatste contract met de Klant is uitgevoerd. 

 

Elke persoon wiens gegevens door ons worden verwerkt, heeft het recht om deze gegevens te raadplegen die hem in een duidelijk, beknopt en begrijpelijk formaat worden toegezonden en heeft, in geval van onjuistheid van deze gegevens, het recht om deze gegevens te corrigeren en/of aan te vullen. Elke betrokken persoon heeft ook het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van zijn gegevens in de gevallen als bedoeld in artikel 18 van Verordening EU/2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening inzake gegevensbescherming).

Tot slot heeft de betrokken persoon het recht om de annulering van zijn/haar gegevens te vragen wanneer de gegevensverwerking van deze laatste niet langer noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele betrekkingen die ons binden.

 

Met het oog op de uitoefening van de hierboven vermelde rechten stuurt de betrokken persoon gratis een schriftelijk verzoek via e-mail naar het volgende e-mailadres mail@mosa-frein.be Dit verzoek moet vergezeld gaan van een kopie van beide zijden van de identiteitskaart, overeenkomstig artikel 12 van voornoemde verordening.

De betrokkene heeft het recht een vordering in te stellen met betrekking tot de uitoefening van zijn rechten bij de Toezichthoudende Autoriteit voor gegevensbescherming, Pressestraat 35 te 1000 Brussel.

Tel.:+32 (0)2 274 48 00

Fax:+32 (0)2 274 48 35

e-mail:contact@apd-gba.be

 

Artikel 16 - Verzwijging

Er kan door MOSA-FREIN geen afstand worden gedaan van enige van haar rechten, behalve van de uitdrukkelijke, zekere en geschreven uitdrukking van MOSA-FREIN in deze zin.

 

Artikel 17 - Nietigheid

De nietigheid van een van de clausules van deze Voorwaarden is slechts beperkt tot de nietige clausule en heeft geen invloed op de rest van de Voorwaarden.

 

Artikel 18 - Toepasselijk recht

Het gebruik van de website van MOSA-FREIN en elk contract dat via de website van MOSA-FREIN wordt afgesloten, wordt beheerst door het Belgisch recht. Deze bepaling kan echter in geen geval afbreuk doen aan de meest gunstige bepalingen waarvan de Klant, indien van toepassing, profiteert bij de toepassing van zijn nationale wetgeving.

Artikel 19 - Online beslechting van consumentengeschillen

Conform artikel 14 van de EU/524/2013 Verordening van 21 mei 2013 betreffende de online beslechting van consumentengeschillen, delen wij u hierbij de link mee naar het platform voor de online beslechting van consumentengeschillen: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

 

Artikel 20 - Bevoegde rechtbanken

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website van MOSA-FREIN, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor het sluiten, de uitvoering of de interpretatie van de contracten die via de website van MOSA-FREIN worden gesloten, zal worden behandeld door de rechtbanken van Luik (België), afdeling Namen, onverminderd de toepassing van artikel 624, 1°, 2° & 4° van het gerechtelijk wetboek en onverminderd de rechten die de Klant in voorkomend geval geniet op grond van de meest beschermende bepalingen van zijn nationaal recht.

Artikel 21 - Klantenbeoordelingen

De gebruiker gaat ermee akkoord dat MOSA-FREIN de mogelijkheid heeft om na het plaatsen van een bestelling contact met hem/haar op te nemen om zijn/haar ervaring met de webshop en zijn/haar beoordeling van het gekochte product(en) te evalueren.

De aldus verkregen mening kan door MOSA-FREIN worden gebruikt om bijvoorbeeld de kwaliteit van haar diensten te evalueren of om deze te publiceren op één van de websites van MOSA-FREIN of een ander reclamemedium, zonder enige vergoeding voor de klant. MOSA-FREIN kan de volgende informatie met betrekking tot een mededeling weergeven:

·         Datum van indiening van een bericht

·         Voornaam en eerste letter van de achternaam van de auteur

·         Het merk en model van het voertuig waarvoor onderdelen zijn aangeschaft

De klantberichten worden bewaard en kunnen door MOSA-FREIN worden gebruikt gedurende de gehele referentieperiode van het (de) product(en) waarop het bericht betrekking heeft.

Een klantenreview mag geen commentaar bevatten die:

·         niet gerelateerd zijn aan een aankoop die daadwerkelijk in de webshop van MOSA-FREIN is gedaan.

·         onrechtmatig zijn: onbeleefd, beledigend, discriminerend, ...

·         onverstaanbaar zijn

·         lasterlijk zijn

·         bevat persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoonnummer...) die kunnen leiden tot identiteitsdiefstal

·         zijn gemaakt met het oog op commerciële werving.

·         bevordert een concurrent van MOSA-FREIN

MOSA-FREIN behoudt zich het recht voor om de publicaties van opmerkingen van klanten te wijzigen, bijvoorbeeld door niet te publiceren of door de inhoud te wijzigen die niet in overeenstemming is met de huidige algemene voorwaarden of de inhoud die MOSA-FREIN ongeschikt acht.

 

BIJLAGE

 

Terugtrekkingsformulier

 

 

 

 

(formulier in te vullen en alleen naar MOSA-FREIN te sturen als u zich uit het contract wilt terugtrekken)

 

 

 

 

 

Adres: SPRL MOSA-FREIN, die haar activiteiten uitoefent onder de handelsnaam " MOSA-FREIN ";

 

Ik breng u op de hoogte van mijn beslissing om mijn recht tot herroeping van de verkoopovereenkomst uit te oefenen voor de volgende zaken:

 

 

Besteld / ontvangen op (*)

 

 

 

Naam van de klant

 

 

 

Adres van de klant 

 

 

 

Handtekening van de klant (alleen als de formulieren op papier zijn)

 

 

 

 

Datum

 

 

 

 

 

(*) Kras de onnodige vermelding

 

-------------